Assessorament Jurídic

JURÍDIC       assesorament jurídic muntasell & associats

En el Departament Legal de M&A t’assessorem en l’àmbit de dret civil, dret mercantil i dret administratiu.

CIVIL

Civil és la branca del dret que regula les relacions privades de les persones físiques on s’hi inclouen al seu torn temes de família (divorcis, pensions d’aliments, incapacitacions, herències,…) temes d’obligacions i contractes (compra venda, arrendaments, en general, negocis entre particulars), així com temes de reclamacions de responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit. D’aquí poden derivar situacions de conflicte que poden donar lloc a plets davant els Jutjats de la jurisdicció civil (Jutjats de 1a. Instància, Audiència Provincial). En tots aquest aspectes oferim els nostres serveis als nostres clients.

Àrees de Dret Civil

 • Dret immobiliari i de la construcció.
 • Dret de família: filiació, incapacitat i tutela.
 • Dret matrimonial: separacions, divorcis i nul·litat matrimonial.
 • Dret de successions.
 • Procediments del Registre de la Propietat.
 • Contractació Civil.
 • Àrea contenciosa: actuacions davant la jurisdicció civil.
 • Gestió de patrimonis.

MERCANTIL

Mercantil és refereix a la branca del dret que tracta de les empreses i societats, s’inclouen aquí la redacció d’estatuts de societats de responsabilitat limitada, societats anònimes, contractes diversos entre empreses i entre empreses i particulars. A més, també les situacions de conflicte que sorgeixen entre empreses, com reclamacions de deutes amb la seva part extrajudicial i judicial, concursos de creditors, entre d’altres.

Àrees de Dret Mercantil

 • Creació d’empreses.
 • Fusions i adquisicions.
 • Dissolució de societats.
 • Propietat Intel·lectual.
 • Resolució de conflictes societaris.
 • Reestructuració i regularització d’empreses.
 • Assessorament als òrgans d’administració de les societats.
 • Transaccions i negociacions.
 • Reclamació judicial i extrajudicial de quantitats.

ADMINISTRATIU

Administratiu és l’apartat del dret que tracta de les relacions dels particulars amb l’Administració (Ajuntaments, Hisenda, Generalitat, Empreses Públiques). Tenim temes com llicències d’obres i activitats, reclamacions d’impostos, urbanisme, expropiacions, qüestions de personal, funcionaris, contractes laborals, procediments sancionadors com multes de trànsit o qualsevol altre multa o sanció que provingui de l’Administració, temes de responsabilitat patrimonial per accidents en la via pública o negligències mèdiques. Al propi temps, també comprenem la defensa davant els Jutjats i Tribunals del contenciós administratiu dels interessos dels particulars enfrontats amb l’Administració.

Jurídic Sala reunions Muntasell AssociatsEn tots aquests àmbits del dret, oferim servei d’assessorament, consultoria, redacció de documents i defensa jurídica davant de la jurisdicció corresponent.