Per aquest 2019, arriba un augment en el SMI (Salari Mínim Interprofessional). Aquest canvi repercutirà simultàniament, però no de la mateixa manera, a treballadors i empreses.

Salari Mínim Interprofessional

salari mínim interpersonal

Per a aquest 2019, el SMI (Salari Mínim Interprofessional) s’ha establert en 900 euros mensuals (12.600 euros anuals). Aquest canvi suposa un increment de més del 22% respecte al 2018, on el SMI era de 735,90€ euros. Això afectarà als costos salarials de la plantilla que es trobi per sota aquest mínim.

En el cas dels salaris del personal administratiu, han estat fixats per sota d’aquesta quantia (900 euros) pel conveni estatal d’empreses de consultoria. Per tant, encara que el seu conveni fixi una xifra inferior, els salaris anuals s’hauran d’incrementar de manera automàtica fins als 12.600 euros, ja que la norma que fixa el SMI preval sobre aquest conveni.

Cotitzacions

Aquest augment en el SMI també implica un augment de més d’un 22% a la base de cotització. A l’espera de la publicació de les normes de cotització, aquesta base serà de 1.050 euros.

Trobem altres costos que deriven d’aquest augment, com per exemple, la base màxima s’incrementa un 7%, passant de 3.803,70-4.070,10 euros. D’altra banda, també s’incrementen les cotitzacions per accidents aplicables a determinades activitats.

D’aquesta manera, les empreses dedicades a activitats jurídiques, el personal de treballs exclusius d’oficina, i les empreses comptables passen a cotitzar un 1,50% en lloc d’un 1.35%, un 1% i un 1,35% respectivament.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin