El 1 de gener de 2015 va desaparèixer la deducció pel lloguer d’habitatge habitual de la declaració de la renda. Deducció que en rendes inferiors als 24.107,40 euros, permetia minorar el import a pagar de la declaració en un 10,05% dels imports pagats com a lloguer del nostre habitatge, fins a un límit de 9.040 euros. És a dir, ens podíem deduir fins a uns 900 euros.

A partir del 1 de gener del 2015; només es poden aplicar la deducció aquells que tenen el contracte firmat amb anterioritat a aquesta data. És a dir, tots els que han firmat el contracte de lloguer durant el 2015 i 2016; no es poden deduir res en concepte del lloguer de l’habitatge habitual.

Novetat sobre la deducció de l’habitatge habitual a la renda

Deducció-lloguer-habitatge-habitual-1-gener-2015-consulta-vinculantPerò, malgrat això, recentment han sortit dues consultes vinculants de la DGT (CV 2484/2016 i 2469/2016) que varien el criteri seguit fins ara per la Direcció General de Tributs. Aquestes consultes obren la possibilitat de continuar aplicant la deducció; malgrat es tingui un nou contracte signat després del 31 de desembre de 2014.

La primera (2484); ens diu que es pot mantenir el dret a la deducció en el cas en que el canvi en el propietari de l’habitatge (el llogater) es vegi forçat a signar un nou contracte de lloguer de l’habitatge on vivia. La Consulta fa referència a una transmissió per herència però es fàcilment traslladable a altres tipus de transmissió.

La segona (2469); fa referència al cas que s’hagi de firmar un nou contracte de lloguer per el mateix habitatge. Un cop s’han acabat totes les prorrogues i s’ha arribat al termini màxim marcat per la Llei d’Arrendaments Urbans.

En tots dos casos, la DGT considera que els nous contractes són continuació del primer contracte de lloguer; que va ser signat amb anterioritat al 1 de gener de 2015. I, per tant, que es pot aplicar la deducció pel lloguer de l’habitatge habitual.

Font: Lloc web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Consulta Vinculant – Deducció de Lloguer per Habitatge Habitual a partir del 1 de gener de 2015 – CEF.- Fiscal Impuestos

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin