Principals mesures incloses a la Llei de Reformes Urgent del Treball Autònom

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la nova Llei d’autònoms la qual acull una serie de mesures que beneficien sobretot als nous autònoms.

Les principals propostes de la Llei d’Autònoms són:

 • Extensió de la tarifa plana pels nous autònoms. S’amplia el període de pagar 50 euros mensuals, de 6 mesos a un any. També es beneficiaran d’aquesta extensió de la tarifa plana, aquells que hagin tornat a emprendre després de 2 anys d’inactivitat; sense haver d’esperar els 5 que es necessitaven fins ara. No obstant, si amb anterioritat ja s’havia beneficiat de la tarifa plana, hauran d’haver passat 3 anys d’inactivitat.
 • Jubilació activa en la qual, els autònoms podran seguir cobrant el 100% de la pensió i no el 50% com fins ara; sempre i quan tinguin almenys un empleat al seu càrrec.
 • Altes i baixes de la Seguretat Social, es podran realitzar fins a 3 altes i baixes anuals al RETA; començant a pagar des del mateix dia de l’alta i deixant de pagar el mateix dia de la baixa.
 • Les bonificacions com l’ajuda a la cotització i la tarifa plana, seran compatibles amb la contractació d’assalariats.
 • Disminució del recàrrec en el primer mes de retràs en els deutes de cotització; que passa a ser el 10% en comptes del 20% si es paga en el mes següent del venciment del deute.
 • Potenciació de la conciliació familiar:
  • facilitant a aquelles dones que cessin l’activitat per a tenir cura dels seus fills a l’hora de reincorporar-se; tindran una disminució de la quota; on pagaran 50€ al mes durant un any si la incorporació es produeix abans de dos anys.
  • S’elimina el requisit de contractar a ningú per a disposar de l’exempció del 100% de la quota d’autònoms per baixes per maternitat, paternitat i similars.
 • treballadors autònomsEs podrà deduir a la renda 26,67€ al dia per dietes; sempre i quan l’autònom es vegi obligat a realitzar l’àpat fora de casa en dies feiners i; el pagament s’hagi realitzat a través de mitjans telemàtics. D’aquesta manera es pot comprovar el dia, el lloc i l’import.
 • Deducció dels subministraments a la renda (electricitat, aigua i telèfon) que serà un percentatge resultant de multiplicar un 30% de l’habitatge que estigui afectat a l’activitat econòmica. (P.e. Si tenim afectat un 40% de l’habitatge ens podrem deduir un 12% dels subministres (40% x 30% = 12%).
 • La Seguretat Social cobrirà els autònoms que tinguin accidents in itinere; és a dir, accidents en el trajecte a la feina des de casa i al revés; sempre que a la feina es realitzi en un lloc que no sigui l’habitatge habitual i estigui declarat fiscalment com a centre de treball.
 • Formació subvencionada pels autònoms en formació que s’adapti a les seves necessitats; la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fixarà cada any la partida destinada a aquesta formació.
 • Es podrà canviar la base de cotització fins a 4 vegades a l’any; d’aquesta manera es podrà adaptar millor l’evolució del negoci amb la seva cotització.
 • Desvinculació de la base de cotització dels propietaris i directius del Salari Mínim Interprofessional; d’aquesta manera, es deixa de relacionar els augments percentuals de les bases de cotització amb els augments del SMI.
 • Bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social pels autònoms que contractin de manera indefinida a familiars; es permet a fills menors de 30 anys que convisquin amb el autònom a tenir contracte en règim general; però aquest contracte no genera prestació per desocupació.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin