El Consell de Ministres del 8 de març va aprovar un Reial Decret Llei basat en unes noves mesures urgents de “protecció social i lluita contra la precarietat laboral” en matèria social, laboral i d’ocupació; que modifica l’art. 34 ET, instaurant el deure de l’empresa de garantitzar el registre diari de jornada a partir del 12 de maig de 2019.

En què consisteix?

Es tracta d’una nova reforma de l’Estatut dels Treballadors, publicada ja al BOE. Aquesta obliga les empreses a crear registres de les jornades laborals dels seus treballadors, controlant l’hora d’inici i finalització d’aquestes.

S’aplicarà a la totalitat de la plantilla (contractes a temps complet, contractes a temps parcial i computar les hores extres i les jornades especials)

Quan s’ha d’aplicar? Quines són les novetats?

Entra en vigor a partir del 12 de maig de 2019 i les principals novetats són:

  • L’empresa ha de garantitzar el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària existent.
  • Cal conservar els registres de jornada efectuats durant quatre anys.
  • Cal tenir els registres de jornada a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Quins són els riscos?

L’incompliment del registre suposarà una infracció GREU, rebent l’empresa una sanció de 626 a 6.250 euros.

Com puc fer el registre?

L’actual reglamentació no estableix cap formula de registre, amb la qual cosa podem interpretar que serà vàlid qualsevol registre que resulti fiable i es gestioni de manera objectiva. Així doncs, el tipus de sistema de registre serà de lliure elecció per cada empresa, sempre que garantitzi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada; per tant podrà
servir qualsevol sistema manual, analògic o digital.

Amb aquesta mesura es pretén controlar totes les hores que els treballadors realitzen fora del seu contracte laboral (hores extres), evitant així l’economia submergida. Ja que l’objectiu d’aquesta nova normativa no és el registre de jornada en sí, sino la persecució d’hores extraordinàries incorrectament cotitzades, per tant, les conseqüències d’una acció inspectora que s’inicia pel control de registre de jornada aniran en funció de l’existència o no d’hores extraodinàries i de la possibilitat o no de desmostrar que no se’n fan, així com de la infracció per superar el límit màxim d’hores extraordinàries per treballador i any. Es podria aixecar acta d’infracció juntament amb la corresponent liquidació de diferències i recàrrecs.

S’adjunta Guia del Registre d’Horari publicada pel Ministeri de Treball.

També …

Les empreses que contractin de manera fixa (mínim 3 anys) a homes que portin a l’atur almenys 18 mesos, seran bonificades amb 1.300 euros, i si són dones en la mateixa situació se’ls bonificarà amb 1.500 euros.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin