La Plusvàlua Municipal es podrà reclamar pels últims quatre anys

Es poden impugnar les liquidacions de l’impost sobre Plusvàlua Municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans) dels últims quatre anys; ja que el Tribunal Constitucional (TC) a la sentencia del passat 16 de febrer; va declarar inconstitucionals dos articles de la Llei Foral que regula aquesta mesura tributaria. El TC va determinar que aquest impost grava la riquesa creada en la venda de l’immoble.

plusvàlua municipal
Es recomana impugnar el més aviat possible les liquidacions de l’Impost sobre la Plusvàlua Municipal; ja que hi ha la possibilitat que una nova sentencia del Tribunal Constitucional inclogui limitacions que afectin a les liquidacions d’aquest tribut; tècnicament anomenat Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Impost que es paga en el moment que s’efectua una venda d’un immoble urbà; en un de termini de 30 dies des de la data de l’operació als Ajuntaments. Per tant, si s’ha fet una operació d’aquest tipus en els últims quatre anys; hi ha la possibilitat de demanar una revisió de l’import pagat; sempre i quan s’hagi fet la venda per un import inferior al qual es va adquirí.

A l’espera d’una nova sentencia sobre la Plusvàlua Municipal

El TC ha de fallar de nou sobre la inconstitucionalitat d’aquests articles; els quals hi senyala que el tribut no s’hauria d’aplicar quan el titular de l’immoble el vengui a un preu inferior al que va pagar per ell. La decisió del TC es suma a les que han dictat altres tribunals superiors de justícia sobre aquest assumpte. Aquests tribunals consideren que no era correcte practicar liquidacions quan es venia un immoble per sota del preu del que es va comprar; o amb un benefici escàs després de molts anys, un fet molt freqüent en els últims anys de crisis.

El TC qüestiona que s’hagi de pagar el tribut tot i que el valor del terreny hagi disminuït

La sentencia adverteix que “en cap cas podrà el legislador establir un tribut tenint en consideració actes o fets que no siguin exponents d’una riquesa real o potencial”. És a dir; no podrà crear impostos que afectin a “aquells suposats en els que la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui; no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”.
L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans és un dels impostos, juntament amb l’IBI; més importants per als municipis. Es calcula en funció del valor cadastral dels immobles i dels anys durant els quals el propietari ha estat titular.

Reforma de la Llei de Finançament:

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) recorda que fa temps va advertir al Govern sobre la necessitat de reformar la Llei d’Hisendes Locals; especificant que aquesta reforma no suposi en cap cas una major càrrega fiscal per als contribuents.

La FEMPT assenyala que correspon al legislador dur a terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l’impost que permetin no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Consulta’ns per qualsevol aclariment.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin