Entre els dies 2 i 8 de maig es duran a terme les eleccions per renovar les 13 cambres de comerç de Catalunya, entre les quals la més destacada és la de Barcelona.

Què és la cambra de comerç? Per qui està formada?

cambra comerç

La cambra de comerç és una corporació de dret públic creada i formada per propietaris de comerços i empreses, que operen en el seu àmbit de demarcació, per protegir els seus interessos. Inclou totes les comarques de Barcelona excepte el Vallès Oriental i el Bages.

El que volen aconseguir les cambres és proporcionar als seus associats un ampli ventall de serveis útils, com per exemple cursos de formació, amb la finalitat única de fomentar el comerç en el seu territori.

Què s’escollirà en aquestes eleccions?

En aquestes eleccions s’escolliran els 60 membres que formen el Ple de la cambra amb l’estructura següent:

 • 40 membres escollits a través d’un sufragi universal entre tots els electors de la cambra (persones físiques o jurídiques inscrites en el cens electoral), tots ells classificats per sectors (serveis, comercial, turisme, etc)
 • 14 membres escollits pels majors contribuents de la institució (grans empreses com Abertis, Caixa Banc, Banc Sabadell o Aigües de Barcelona, entre d’altres).
 • 6 membres escollits per les organitzacions empresarials més representatives.

A través d’aquest enllaç pots consultar les diferents candidatures per a aquestes eleccions.

Quan i com es votarà?

Les eleccions es duran a terme entre els dies 2 i 8 de maig d’aquest any amb la següent organització del calendari electoral:

 • Del 12 al 21 de febrer. Presentacions de candidatures
 • Del 2 de maig a les 9h fins al 7 de maig a les 9h. Votació electrònica a  distància dels candidats/es al ple.
 • El 8 de maig de 10h a 18h. Votació electrònica, de manera presencial als col·legis electorals, dels candidats/es al ple.
 • 5 de juny de 10h a 14h. Votació dels candidats/tes de les organitzacions empresarials.

El vot es farà de manera telemàtica, ja sigui a distancia o de manera presencial, per tal de facilitar una major participació per part dels electors. Es podrà realitzar a través de portals habilitats. L’elector haurà de votar a la cambra que li pertoqui.

Qui pot votar? Què es necessita per fer-ho?

Totes les empreses (petites, mitjanes o grans) i autònoms (nacionals o estrangers), els quals només poden votar dins del seu sector professional, que exerceixin una activitat econòmica dins la demarcació cameral.

Per tal de poder votar de forma electrònica durant els dos períodes establerts es necessita la següent documentació:

 • Del 2 al 7 de maig (a distància): certificat digital qualificat
 • El 8 de maig (presencial):
  • Persones físiques: DNI o passaport vigent
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica: poden fer-ho a traves d’un representant, el qual haurà de presentar el seu DNI o passaport vigent i el poder de representació corresponent.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin