El passat divendres 8 de març va entrar en vigor el Real Decret-Llei de mesures urgents per garantir la igualtat entre homes i dones en l’ocupació, amb la publicació d’aquest al BOE.

No obstant, no va ser fins l’1 d’abril que va entrar en vigor l’ampliació del permís per paternitat. Ho faran de manera progressiva fins arribar a igualar les baixes per maternitat al 2021 amb 16 setmanes.

Quin serà l’augment? I si el part és múltiple?

Es preveu que, en els pròxims tres anys, el permís de paternitat augmenti fins igualar-se amb el de maternitat. El període de temps que s’ha establert perquè això succeeixi és el següent:

  • 2019: 8 setmanes a partir de l’1 d’abril
  • 2020: 12 setmanes a partir de l’1 de gener
  • 2021: 16 setmanes a partir de l’1 de gener

S’haurà de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda les dues primeres setmanes després del part. No obstant, les sis restants podran ser de manera interrompuda, des de la finalització del període obligatori fins que el nadó tingui 12 mesos.

En el cas de que el part, l’adopció o l’acollida sigui múltiple el període s’ampliarà dues setmanes més per cada fill. La última setmana de descans es podrà gaudir independentment dins dels 12 mesos posteriors a la data del part.

Afectarà al salari del treballador? I a l’empresa?

No. En cap cas aquesta ampliació repercutirà en el salari del treballador. Li correspon un subsidi que cobreix la pèrdua econòmica que provoca la interrupció de la seva activitat laboral, prestació que assumeix en la seva totalitat l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

En aquest cas, degut a que la paternitat no és una baixa per incapacitat temporal sinó un permís retribuït, l’empresa no té cap obligació de pagar al treballador el 100% del seu sou brut.

Quins són el requisits per gaudir del permís? Com repercuteix a l’IRPF?

Per tal de poder demanar el permís per paternitat, el progenitor ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social i haver cotitzat un període mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors a la data d’inici del permís o 360 dies durant tota la seva vida laboral.

Pel que fa a l’IRPF, tots els pares que hagin gaudit del permís de paternitat des de l’any 2014  podran reclamar la devolució del que van tributar durant aquest període, pel que queda exempt de pagar IRPF.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin