FISCAL

assessoria fiscal i tributaria

El departament fiscal d’una empresa ha de començar per incorporar una planificació de les seves obligacions fiscals, per així prevenir qualsevol tipus de sanció o inspecció.
Els nostres experts en l’àrea fiscal i tributaria, t’assessoraran en la millora de la planificació fiscal de la teva empresa, reducció de costos tributaris, detecció i regularització de possibles incidències fiscals per dur a terme una bona gestió.
Ajudem i facilitem al contribuent a dur a terme totes les gestions i obligacions davant de l’Administració Pública.
L’aplicació de les noves tecnologies en els mètodes de treball, ha portat canvis en la implantació de noves solucions tecnològiques per a la gestió de grans volums d’informació.

Oferim servei d’atenció i informació al contribuent per fomentar el compliment tributari.

Gràcies al nostre sistema de treball global que comprèn tot el procés fiscal, des de la planificació inicial en el moment d’iniciar l’activitat fins a la presentació de les declaracions i autoliquidacions, incloent-hi la possible resposta davant de requeriments, inspeccions,… per part de l’administració; ens permet minimitzar possibles riscos tributaris i donar la millor solució en cada cas.

Aquest sistema de treball també ens permet adaptar-nos a les necessitats de cada contribuent, des de multinacionals a micro-empreses i/o persones físiques, independentment del seu volum i naturalesa; buscant la solució que s’adapti millor al nostre client.

Ajudem a fomentar bones pràctiques tributàries i crear un marc de transparència i confiança amb els clients i proveïdors.

A més a més

Realitzem tot tipus de tràmits: confecció i revisió de les declaracions i liquidacions tributàries; presentació d’impostos i taxes; cens, NIF i domicili fiscal; certificacions; comprovacions fiscals i procediments sancionadors; gestió de requeriments i comunicacions; presentació de recursos, reclamacions; i altres procediments tributaris o no tributaris.

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, IRPF
  • Impost sobre el Valor Afegit, IVA
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre el Patrimoni
  • Impost sobre Successions i Donacions
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • Taxes
  • Declaracions Informatives
  • Impost sobre Activitats Econòmiques
  • Entre d’altres.

Consulta’ns per tenir més informació sobre les teves obligacions fiscals i tributaries siguis persona física o jurídica.

Contacte amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL