LABORAL

assessoria laboral i seguretat social

El departament laboral d’una empresa ha de complir la normativa vigent, nosaltres et realitzarem les gestions que necessitis i t’assessorarem per tal que disposis de la tranquil·litat de saber que la compleixes.

Els convenis laborals acostumen a variar força sovint, el nostre assessorament et permetrà gaudir de les millors opcions disponibles per tal de reduir despeses i evitar sancions.

A més de l’assessorament, realitzem les següents gestions referents al marc laboral dels treballadors.

 • Tota la gestió relacionada amb la contractació de treballadors: nòmines, enviament telemàtic de cotitzacions a la Seguretat Social, altes i baixes dels treballadors, notificacions de fi de contracte, pròrrogues, cartes de sanció, càlcul de quitança, etc
 • Les negociacions oportunes en extincions contractuals individuals i/o col·lectives, col·laborant estretament amb l’empresari
 • Les negociacions oportunes per efectuar modificacions substancials de les condicions de treball, individuals i/o col·lectives, col·laborant estretament amb l’empresari
 • La representació de l’empresari davant l’autoritat corresponent, en qualsevol actuació de l’àmbit laboral
 • El recolzament en reunions amb Relació de Llocs de Treball (RLT)
 • L’estudi de plans de jubilació parcial, anticipada o total de treballadors
 • La preparació de pressupostos en matèria salarial
 • Confecció TC1 i TC2
 • Confecció dels comunicats d’accident a la Mútua Patronal
 • Confecció trimestral del model de Retencions IRPF (model 111) i Resum anual (model 190).
 • Assistència i negociació reclamacions dels treballadors davant CEMAC i Jutjat del Social
 • Tramitació d’expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.)
 • Assessorament en inspecció de treball
 • La col·laboració i recolzament en temes de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
 • Assessorament continu en l’àmbit laboral, com per exemple, atenció personalitzada de consultes i aplicació de normativa general o específica del sector.

Et garantim el millor servei en gestió i assessorament laboral amb un pla personalitzat per a la teva empresa.

A més de totes les gestions habituals, també et podem ajudar i assessorar en cas d’una inspecció de treball.
La Prevenció de Riscos Laborals és un servei obligatori per a totes les empreses i autònoms. L’empresari hs de protegir als treballadors dels riscos laborals. Per això nosaltres t’assessorarem del millor pla per a la teva empresa.

Assessorament Laboral i de Seguretat Social

Totes les qüestions laboral i de Seguretat Social, requereixen un constant procés d’actualitzacions com a conseqüència de les abundats modificacions legislatives i reglamentaries que es dicten, així com per l’elevada pressió que exerceixen els agents socials i les administracions públiques per garantir una adequada protecció dels treballadors; l’al·ludida actualització ens permet estar en condicions òptimes per aconseguir que les empreses, compleixin amb les obligacions laborals amb el menor prejudici dels objectius econòmics.
La necessitat d’un assessorament continu i rigorós en l’apartat laboral i de Seguretat Social, fan que a Muntasell & Associats, oferim els següents serveis:

 • Assessorament legal sobre contractació laboral
 • Formalització de contractes de caràcter especials
 • Confecció de nòmines, liquidacions de Seguros Socials i cartes de pagament
 • Afiliació, altes i baixes de treballadors
 • Assessorament en prestacions i pensions
 • Xarxa d’assessors Locals
 • Selecció de personal en el país d’implementació i assistència en la contractació i negociació amb les centrals sindicals
 • Selecció de Proveïdors locals
 • Informació sobre les diferents administracions i incentius legals a la inversió
 • Informació fiscal i laboral sobre el país de destí
 • Seguiment del procés d’implementació del projecte
 • Suport en el desenvolupament comercial
 • Creació i constitució de societats
 • Definició i implementació dels instruments de gestió i control
 • Assistència periòdica en el seguiment i desenvolupament del projecte
 • Etc.

Tot això tenint sempre en compte que el projecte es desenvolupi, sense importar la seva dimensió, en un clima de estreta col·laboració entre els nostres professionals i els de les societats interessades en contractar els nostres serveis.

 • Assistència i representació davant els diferents organisme administratius i laborals.
 • Dictàmens en matèria laboral
 • Assessorament general en conflictes laborals, acomiadament, sancions, classificacions professionals, etc.
 • Estudis de renovació i/o regulació de plantilles
 • Auditoria laboral i anàlisis de optimització de plantilles
 • Selecció de personal, etc.

Contacte amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL