Auditoria

AUDITORIA

El nostre equip d’auditors de comptes qualificats per l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) i també acreditats pel Col·legi d’Economistes de Catalunya com a Experts Comptables Acreditats; garanteixen la professionalitats dels nostres auditors. Així mateix, mantenen una formació continua i homologada pel Registro de Expertos Contables (REC) conjuntament amb la col·laboració del REA+REGA-CGE.

Per què auditar-se?

A més, de l’obligació legal de sotmetre a auditoria independentment de les comptes anuals, en aquelles empreses que reuneixen els mínims establerts; es fa convenient el procedir a la mateixa en altres societats com instruments de gestió i de transparència de la mateixa cap a tercers (bancs, proveïdors, accionistes, clients, etc.); o inclús com a mer instrument de control en el cas de les filials.

Això dona com avantatge que l’opinió d’un expert independent en normativa legal, principis contables, criteris de valoració,… sigui amb la màxima independència respecte a l’entitat auditada. Així com, complint sempre amb la legalitat vigent.

Com a Experts Comptables i Auditors

Elaborem també documents tècnics i/o científics com són Informes Pericials de Part / Judicials, Dictàmens Pericials Extrajudicials i Pre Informes Extrajudicials.

L’objectiu com auditors de comptes és reflectir la imatge fidel del patrimoni; i de la situació financera de l’empresa auditada d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. Basant-nos amb la nova Llei 22/2015, de 20 de julio, d’Auditoria de Comptes (consultar BOE), així com les Normas Internacionales de Auditoría; facilitem als nostres clients tots els serveis i disposem del departament d’auditoria que ofereix, entre d’altres, els següents serveis:

Auditoria Assessoria Muntasell i Associats Sant Celoni

  • Auditoria de comptes anuals
  • Auditoria de Plans de viabilitat
  • Revisions dels estats financers, en la compra d’empreses
  • Revisions limitades de comptabilitat
  • Investigacions sobre el suport i tractament de la comptabilitat
  • Revisions del control intern de les empreses

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL