Què és una factura?

Una factura és un document mercantil que documenta una operació d’entrega de bens o serveis.

Quins tipus de factura hi ha?

Avui dia existeixen varis tipus de factures, encara que totes sorgeixen de la factura ordinària.

Factura Ordinària o Completa

Aquesta factura s’utilitza amb molta més freqüència que la resta, pot documentar una prestació de serveis o bé una compravenda. Ha de contenir les següents dades:tipus de factures

 • Numero de factura.
 • Data d’expedició.
 • Nom i cognoms/Raó social.
 • Numero d’identificació fiscal (NIF).
 • Domicili de l’emissor.
 • Domicili del destinatari.
 • Descripció de l’operació.
 • Base d’IVA.
 • Tipus d’IVA.
 • Percentatge de retenció d’I.R.P.F. (si s’escau)
 • Quota tributaria d’IVA.
 • Import de la retenció d’I.R.P.F.
 • Import total a pagar.
 • Data en que es va produir l’operació.

Factura Rectificativa

Aquesta factura s’utilitza quan tenim que corregir una factura ja feta anteriorment. Aquesta factura ha de ser emesa en el moment en que es té constància dels motius que donen lloc a que s’expedeixi. Els motius per haver de rectificar una factura poden ser que l’anterior no compleixi amb els requisits establert per la llei, devolució de productes, envasos o embalatges, descomptes o bonificacions posterior a l’operació realitzada anteriorment, resolució ferma que deixi sense efecte o modifiqui les operacions ja realitzades, acte de declaració concursal del destinatari de la factura, només es pot fer si no han passat més de quatre anys des de la data de la factura que volem rectificar. També es poden rectificar varies factures en un únic document, sempre hi quan identifiquem totes les factures que rectifiquem. Ha de contenir les següents dades:

 • Data d’expedició de la factura que rectifiquem.
 • Numero de factura que rectifiquem.
 • Rectificació que portem a terme.
 • Condició de factura rectificativa.
 • Motius pels quals fem la rectificació.
 • Tipus impositiu i la quota repercutida reflectint la rectificació efectuada indicant l’import de la rectificació (en positiu o negatiu) o consignant com queden al rectificar-les, en aquest cas especificàrem també l’import de la rectificació.

*En el cas de voler recuperar l’IVA de factures impagades veure el següent enllaç: Com pots recuperar l’IVA de les factures impagades?

Factura Recapitulativa

Permet incloure en una sola factura totes les operacions realitzades a un mateix destinatari en diferents dates però en un mateix mes natural. Quan el destinatari es empresari o professional la factura haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent en el que s’hagin realitzat les operacions. També tenim excepcions, totes les entregues de bens compreses en l’article 75.Uno.8º de la Llei de l’Impost, la factura haurà de ser emesa abans del dia 16 del mes següent en el que s’hagin fet les operacions. Ha de contenir les següents dades:

 • Numero de factura.
 • Data d’expedició.
 • Nom i cognoms/Raó social.
 • Numero d’identificació fiscal (NIF).
 • Domicili de l’emissor.
 • Domicili del destinatari.
 • Tipus d’IVA.
 • Percentatge d’I.R.P.F.
 • Quota tributaria.
 • Import total a pagar.
 • Dates en que es van produir les diferents operacions.

Còpia de la factura

Conté les mateixes dades que la factura original, l’única diferencia es que en aquesta bé especificada l’expressió ‘’CÒPIA’’, la còpia queda en mans de l’emissor mentre que l’original és la que li enviem al client.

Duplicat de la factura

És exactament igual a la factura original, però en aquesta detallem que és un duplicat, es fa quan tenim varis destinataris o per la pèrdua de la factura original.

Factura proforma

Aquesta factura declara el compromís del venedor a l’hora de proporcionar un bé o servei a un preu determinat. És important que a la capçalera figuri l’expressió ‘’PROFORMA’’. Un aspecte a tenir en compte respecte a aquest tipus de factura és que no té valor comptable.

Factura simplificada

Pot ser emesa a elecció de l’emissor, sempre i quan l’import no superi els 400,-€ IVA inclòs en alguns casos com la venda al detall, la prestació de serveis relacionats amb l’hostaleria, etc. El límit és de 3.000€. En algun tipus d’operacions com les intracomunitàries no es pot emetre en cap cas. Ha de contenir les següents dades:

 • Data d’expedició.
 • Numero de factura.
 • Dates operació.
 • Nom i cognoms/Raó social.
 • N.I.F de l’emissor.
 • Descripció dels bens o serveis.
 • Tipus d’IVA.
 • Import total a pagar

En cas que el destinatari de la factura sigui un empresari subjecte passiu d’IVA per poder aplicar la deducció de la quota la factura simplificada també ha d’incloure:

  • NIF del destinatari.
  • Domicili del destinatari.
  • Quota tributària.

Auto Factura o Factura emesa per el destinatari

Aquesta factura té la peculiaritat de que és el qui rep el bé o el servei el que emet la factura. En la factura s’ha de fer constar aquesta peculiaritat incloent-hi la frase “Facturació pel destinatari” a més ha de contenir les mateixes dades que una factura Ordinària.

Factura electrònica

Té el mateix valor que una factura en paper i des de gener de 2013 rep el mateix tracte. Aquest tipus de factura s’expedeix i es rep en format electrònic, per això tenen certs beneficis tant per qui l’emet com per qui la rep. Per una banda estalviem diners, ja que eliminem despeses d’impressió, paper, segells i correu postal, i per l’altre el client rep la factura d’una manera molt més segura i immediata a través de suports electrònics. Hi ha varis programes que podem utilitzar, tant per la creació com per l’enviament de la factura, per exemple: B2B Router i Pimecfactura. De totes maneres per a poder emetre una factura electrònica necessitem el consentiment tàcit o explícit del destinatari.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin