Clàusules sòl: així tributarà els diners que li retornen

S’obre la via del sistema “extrajudicial” perquè els afectats puguin arribar a un acord amb els bancs en un termini de tres mesos per rebre la devolució sobre les clàusules sòl.
En aquests casos, la quantitat indegudament deduïda per la compra d’habitatge habitual s’afegirà a la quota líquida de l’exercici en que hi ha sentència o acord.

El paper d’Hisenda en les clàusules sòl

En aquest sentit, l’Agència Tributaria analitzarà la deducció per compra de l’habitatge habitual al IRPF de la qual hagin pogut gaudir els afectats. Aquesta deducció va impactar en la quota hipotecària que van pagar. En el cas que ara es rebés una part del pagat de més per les clàusules sol; la deducció que van aplicar també hauria de ser menor, pel que haurien de retornar l’excés a Hisenda.

Hisenda recaptarà fins a 600 milions per les clàusules sòl

Per tant, segons Hisenda els contribuents que es van deduir de més per la compra d’habitatge habitual al incorporar les clàusules sòl a la base de la deducció; hauran d’afegir les quantitats indegudament deduïdes a la quota líquida del IRPF de l’exercici en el que es dicti la sentencia; sumant també els corresponents interessos de demora. (Consulta vinculant de la Dirección de Tributos V2429-16)clàusules sòl hipoteques
A més, també s’hauran de sumar els interessos que satisfaci el banc al contribuent pel que va cobrar indegudament de més; s’hauran d’incloure les devolucions que tindran lloc aquest any a la base de la mateixa.
Les quantitats retornades no tributen com a renda; però els interessos de demora són guanys patrimonials i sí que tenen un tipo impositiu del 19%.

PASSOS A SEGUIR. Com recuperar el diner i regularitzar-lo

  1. Reclamar: el primer és reclamar extrajudicialment les quantitats abonades de més, negociant amb el banc.
  2. Tribunals: si no hi ha solució extrajudicial, cal iniciar els tràmits per anar a judici.
  3. Sentència: si es guanya la sentència, es guanyen les costes i el banc ha de retornar el que s’ha pagat a l’advocat i al procurador. Aquestes costes si tributen.
  4. Fiscalitat: anar amb la documentació a un assessor fiscal com és a Muntasell & Associats i a Hisenda. Sinó, el fisc podria sancionar.

Antecedents sobre la clàusula sòl:

La sentencia del Tribunal de Justícia de la UE del passat 21 de desembre permet no només reclamar les quantitats des de maig de 2013 com fins ara, sinó exigir-les des de la firma del contracte de préstec. La prescripció es fixa en quatre anys.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin